Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 

 
 
KARTA INFORMACYJNA
 
Wydział odpowiedzialny: Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska
Miejsce załatwienia sprawy: Budynek harcówki
ul. 1-go Maja 17
parter, pokój nr 3

tel. (059) 822 89-25

Godziny pracy:
Poniedziałek: od godz. 08.00 do 16.00
Wtorek-Piątek: od godz. 07.00 do 15.00

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.).
 4. Oświadczenie o gruntach na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.) oraz o gruntach rolnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów w/w ustawy.
 5. Umowę dzierżawy w przypadku gruntów dzierżawionych.
 6. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

  Wszystkie druki można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego (zakładka dla mieszkańca –sprawy rolne - zwrot podatku akcyzowego) lub w Wydziale Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska (ul. 1-go Maja 17 – budynek harcówki, pokój nr 3).

Formularze do pobrania:
 1. Oświadczenie
 2. Wniosek
 3. Edytowalny wniosek
Opłaty:

Zwolnienie z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy: W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UM w Bytowie, w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 ze zm.).
Uwagi:

 

 1. Od 1 lutego do 28 lutego danego roku producent rolny może złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,
 2. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku producent rolny może złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca danego roku.
 3. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 4. Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
  100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
 5. Pieniądze wypłacane będą w terminach:
  1-30 kwietnia danego roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  1-31 października danego roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bytowie albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 6. Procedura

 

 

 
Liczba odwiedzin : 1401
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Góra
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Celep
Czas wytworzenia: 2006-09-18 14:49:42
Czas publikacji: 2019-02-12 11:19:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak