W związku z realizacją przez Gminę Bytów projektu pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Projekt, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu. 

 
 


Z A P Y T A N I E  O F R T O W E

W związku z realizacją przez Gminę Bytów projektu pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów” współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Projekt, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż 3 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych wolnostojących o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (logo Programu Regionalnego, herb województwa pomorskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy winien zostać zaakceptowany przez Gminę Bytów przed jej wykonaniem.
Dalsze wymagania:
- tablice informacyjne o całkowitych wymiarach 245x190 cm. Stojak z rur stalowych ocynkowanych kolor czarny mat. Powierzchnia ekspozycyjna tablicy 150x120 cm. Tablice wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, kolor czarny mat. Przekroje stojaków cokół rura Ø 100. Pozostałe elementy słupów rura Ø 65 min, zakończone kulami stalowymi.
- przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów
RPO WP 2014 – 2020 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych
w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych
i dostępnych na stronie internetowej RPO WP 2014 – 2020 pod adresem: www.rpo.pomorskie.eu,
- zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności
na lata 2014 – 2020”, „Kartą wizualizacji RPO WP 2014 – 2020” oraz „Wytycznymi
w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP
2014 – 2020”, stanowiącymi załącznik nr 11 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014 – 2020),
- wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę,
- zamówienie obejmuje dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących, wraz
z montażem w miejscu wskazanym przez Beneficjenta.

Termin realizacji: 45 dni od zlecenia realizacji zamówienia.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Jednocześnie prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 1)
na adres mailowy: a.berent@bytow.com.pl lub pocztą bądź też złożenie osobiście
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1 – go Maja 15, 77 – 100 Bytów, I piętro, pokój 201 (sekretariat) do dnia 20 czerwca 2018r. do godz. 15.00.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

 

 
Liczba odwiedzin : 62
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kuczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Berent
Czas wytworzenia: 2018-06-14 13:09:52
Czas publikacji: 2018-06-14 13:09:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak