Burmistrz 

 

 Burmistrz 

Burmistrz:
Ryszard Sylka
telefon:
(59) 822 23-17
e-mail:
burmistrz@bytow.com.pl
rsylka@poczta.onet.pl
Zadania:

 1. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.
 2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej.
 3. Burmistrz jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania.
 4. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw przekazanych ustawą do kompetencji innych organów.
 5. Burmistrz kieruje Urzędem bezpośrednio oraz za pośrednictwem Zastępców burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i pracowników na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach.
 6. Burmistrz realizuje zadania określone w ustawie oraz wynikające z innych aktów prawnych a także zapewnia współdziałanie Urzędu z właściwymi organami władz publicznych, a w szczególności z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 7. Do kompetencji Burmistrza należy:
  • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • udzielanie Zastępcy burmistrza upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą,
  • udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pełnomocnictw dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w Urzędzie,
  • wykonywanie czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
  • określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
  • podpisywanie umów i porozumień w imieniu Gminy,
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między wydziałami Urzędu,
  • wykonywanie czynności organu obrony cywilnej,
  • wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
  • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu gminy.
  • przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej
  • określenie sposobu wykonywania uchwał

 


Liczba odwiedzin : 3996
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Góra
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2006-02-05 00:00:00
Czas publikacji: 2006-02-05 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak