Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Bytów

2017-05-26 11:30:38
Protokół z otwarcia ofert do zapytania z dnia 10.04.2017 r. na świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego w zakresie przedsięwzięcia polegającego na budowie domu pogrzebowego wraz z zarządzaniem terenami cmentarzy przy ulicy Ks. Popiełuszki w Rzepnicy i ulicy Gdańskiej w Bytowie realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

2017-05-11 14:21:20
Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego w zakresie przedsięwzięcia polegającego na budowie domu pogrzebowego wraz z zarządzaniem terenami cmentarzy przy ulicy Ks. Popiełuszki w Rzepnicy i ulicy Gdańskiej w Bytowie realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

2017-04-24 10:38:54
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych

2017-04-05 10:39:42
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego naboru wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie” , Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-02-16 12:25:09
Ogłoszenie o naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta

2017-01-19 09:29:51
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu polegającego na budowie infrastruktury oraz zakupie urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, Oś Priorytetowa 10. Energia RPO WP 2014-2020

2017-01-02 13:14:17
Ogłoszenie o naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu polegającego na budowie infrastruktury oraz zakupie urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, Oś Priorytetowa 10. Energia RPO WP 2014-2020

2016-12-06 15:08:02
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

2016-12-02 12:52:39
Zapytanie ofertowe na wykonanie „Odznaki Honorowej Gminy Bytów” w ilości 100 szt.

2016-09-01 07:23:23