Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Opłata przekształceniowa użytkowania wieczystego

2019-02-11 15:44:24
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI

2019-02-01 14:30:13
Burmistrz Bytowa zaprasza Inwestorów do współpracy w ramach programu „Mieszkanie na start”

2019-01-29 13:44:42
Nabór wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie gminy Bytów pod nazwą: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Bytów”

2019-01-15 13:52:24
Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Udorpie-Zachód II” dla terenów położnych w obrębie geodezyjnym Udorpie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Udorpie-Południe” dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Udorpie

2018-12-21 11:48:34
Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Bytowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie naboru ofert na realizację zadań w 2019r. realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

2018-11-21 12:07:00
Ogłoszenie Burmistrza Bytowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-08-22 14:22:55
Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem

2018-07-20 14:02:33
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne

2018-06-28 11:19:57
W związku z realizacją przez Gminę Bytów projektu pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Projekt, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu.

2018-06-14 13:09:52
W związku z realizacją przez Gminę Bytów projektu pn. „Retencjonowanie wód opadowych: rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Projekt, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu.

2018-06-14 13:04:05
Zapytanie ofertowe na obsługę ratowniczą na kąpielisku ,,Jeleń” nad jeziorem Jeleń w Bytowie

2018-06-04 15:46:16
Burmistrz Bytowa zaprasza architektów i studentów wydziałów architektury do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję zagospodarowania Placu Szymona Krofeya w Bytowie

2018-05-30 14:54:42
Decyzja zatwierdzająca taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytów

2018-05-21 14:15:16
Zapytanie ofertowe na realizację projektu pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów”

2018-05-08 14:23:22
Zapytanie ofertowe - projekt pn. „Retencjonowanie wód opadowych: rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej"

2018-05-07 13:26:55
Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wykonanie opracowania: GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BYTÓW NA LATA 2019-2022 WRAZ Z AKTUALIZACJĄ GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

2018-04-27 14:29:31
Zapytanie ofertowe na „Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Bytów”

2018-04-18 08:24:00
Ogłoszenie Burmistrza Bytowa z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji

2018-03-13 14:32:42
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na uczestników zajęć w ramach organizowanego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy współudziale Biblioteki Miejskiej w Bytowie i Akademii Pomorskiej w Słupsku

2018-03-02 12:13:58
Zapytanie ofertowe na wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną na terenie działki nr 428/4 obręb 99 Bytów

2018-02-27 13:20:20
Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej

2018-02-21 10:38:03
Nabór ofert na realizację zadań w 2018 r. realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

2017-11-17 13:10:01
Lokale użytkowe do wynajęcia

2017-09-21 13:59:24
Zawiadomienie w sprawie zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej

2017-08-25 11:47:23
Zgromadzenie przed Sądem

2017-07-20 07:19:41
Informacja o zamiarze zawarcie umowy „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wybickiego w Bytowie”

2017-07-13 14:12:09
Ogłoszenie Burmistrza Bytowa o naborze ofert na sporządzenie opracowania: "Diagnoza problemów w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych oraz w zakresie przemocy w gminie Bytów wraz z określeniem strategicznych kierunków działań"

2017-07-05 14:11:22
Zawiadomienie Burmistrza Bytowa z dnia 09 czerwca 2017 r.

2017-06-09 13:54:05
Zawiadomienie Burmistrza Bytowa z dnia 02 czerwca 2017 r.

2017-06-09 13:53:46