Podstawowe informacje o petycjach 

 

 


Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)- (link do ustawy)

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Podmioty wnoszące petycje

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.
Można to zrobić w interesie:

 •  publicznym, czyli wszystkich obywateli,

 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,

 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

Forma i treść petycji

 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 2. Petycja powinna zawierać:

  1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę       reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

  2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji       należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

  3) oznaczenie adresata petycji;

  4) wskazanie przedmiotu petycji.


 3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

 4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


Termin rozpatrzenia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

W celu złożenia petycji można wypełnić załączony formularz:

Wzór petycji  (link do formularza)

 


Liczba odwiedzin : 553
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Bytowie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kuczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Zenon Smantek
Czas wytworzenia: 2016-03-23 13:59:36
Czas publikacji: 2016-03-24 13:58:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak