Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Opłata przekształceniowa użytkowania wieczystego

2019-02-11 15:44:24
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI

2019-02-01 14:30:13
Burmistrz Bytowa zaprasza Inwestorów do współpracy w ramach programu „Mieszkanie na start”

2019-01-29 13:44:42
Nabór wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie gminy Bytów pod nazwą: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Bytów”

2019-01-15 13:52:24
Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Udorpie-Zachód II” dla terenów położnych w obrębie geodezyjnym Udorpie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Udorpie-Południe” dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Udorpie

2018-12-21 11:48:34
Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Bytowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie naboru ofert na realizację zadań w 2019r. realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

2018-11-21 12:07:00
Ogłoszenie Burmistrza Bytowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-08-22 14:22:55
Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem

2018-07-20 14:02:33
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne

2018-06-28 11:19:57
W związku z realizacją przez Gminę Bytów projektu pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Projekt, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu.

2018-06-14 13:09:52