Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zgromadzenie przed Sądem

2017-07-20 07:19:41
Zawiadomienie w sprawie zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej

2017-08-25 11:47:23
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego naboru wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie” , Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-02-16 12:25:09
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu polegającego na budowie infrastruktury oraz zakupie urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, Oś Priorytetowa 10. Energia RPO WP 2014-2020

2017-01-02 13:14:17
Zawiadomienie Burmistrza Bytowa z dnia 09 czerwca 2017 r.

2017-06-09 13:54:05
Zawiadomienie Burmistrza Bytowa z dnia 02 czerwca 2017 r.

2017-06-09 13:53:46
Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Bytowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie naboru ofert na realizację zadań w 2019r. realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

2018-11-21 12:07:00
Zapytanie ofertowe - projekt pn. „Retencjonowanie wód opadowych: rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej"

2018-05-07 13:26:55
Zapytanie ofertowe na wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną na terenie działki nr 428/4 obręb 99 Bytów

2018-02-27 13:20:20
Zapytanie ofertowe na „Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Gminie Bytów”

2018-04-18 08:24:00